Wagyu

VG TSUYOSHI

10/204525
DE 08 93176427
* 14.01.2015

Abstammung

VG Teruyam
Teruyaman
Hira Z0152
Takako H550
HL
Homoritak
Teruhatsu
Wachstum
Phänotyp
Pedigree
bbimp_94698_tsuyoshi_de0893176427.jpg

genomisch

Deutsche Flagge