Wagyu

SUSHI

10/204286
DE 05 35309839
* 12.10.2008

Abstammung

SATO
US 537
FUJI KIKUNORI
X MAZDA
SUKUTA I
NAKINA
DE 05 80285979
MICHIFUKU MONJIRO
NAKAYUKI KOUFUKU
NAKAHANA 3
21-04-2010 Toro SUSHI st.jpg

Abkalbung

Anzahl
203
% Totgeburten
2,5
% Tierärztliche Hilfe
0,5