Wagyu

ITOHIRA

10/204274
DE 08 92372859
* 27.04.2008

Abstammung

Itoyoshiha
Homoritak
Teruyoshi
Hira Z0285
HL
Hirashiget
Teruharuko
Itohira RBW HB 204274 mit Logo.jpg

genomisch

Itohira  204274
Deutsche Flagge